Nieuwsbrief VCA infra 3 augustus ’21

Lees hieronder de balangrijkste punten uit de nieuwsbrief van VCA Infra omtrent de SOG examinering.

IPAF

Kandidaten met IPAF-diploma Hoogwerker (categorie 1B, 3A en 3B) krijgen vrijstelling voor de betreffende SOG-P diploma´s “Werken met een hoogwerker”.
Voorafgaand aan dit besluit is een onderzoek verricht door het secretariaat en de technisch adviseur van de waarborgcommissie mobiele werktuigen. Hiervan is verslag gedaan en dit is besproken in de waarborgcommissie mobiele werktuigen op 23-6-21. Deze gelijkwaardigheid zal per 1 augustus worden toegevoegd aan de lijst Overzicht-met-vrijstellingen-SOG.

Verruiming doelgroep Hoogwerker categorie 3A

De doelgroep voor de SOG-Hoogwerker categorie 3A wordt verruimd door ook de manueel verplaatsbare eenpersoons-verticaallift met werkplatformhoogte ≥ 2,5 meter op te nemen. In het Specificatieblad van Hoogwerker cat. 3A wordt deze verruiming opgenomen.

Naamswijziging Verreiker

Het in februari aangekondigde voornemen om een naamswijziging voor Verreiker in te voeren, wordt per 1 september geëffectueerd. In augustus zullen de hierop aangepaste documenten worden gepubliceerd.

Huidige naam kwalificatie Verreiker Nieuwe naam
Starre en of roterende verreiker voor heffen Verreiker voor heffen
Starre en of roterende verreiker voor heffen en hoogwerken Verreiker voor heffen en hoogwerken

Uitfasering Starre Verreiker voor heffen en hijsen < 10 tm

In februari jl. heeft de commissie aangegeven deze kwalificatie uit de markt te willen nemen. Men ervaart dat er in de markt slechts een zeer beperkt aantal starre verreikers met hijsfunctie < 10 tm. in gebruik zijn. Het merendeel van de starre verreikers voorzien van een hijsfunctie heeft een lastmoment dat bóven de 10 tm ligt. Voor het hijsen met een verreiker voorzien van hijsfunctie met een lastmoment groter dan of gelijk aan 10 tm is het wettelijk verplicht dat de bediener in het bezit is van het TCVT W4-07-registraat. Deze eerdere aankondiging heeft niet geresulteerd in reacties die tot andere inzichten leiden en daarom zal deze kwalificatie per 1 januari 2022 uit de markt worden genomen.
Voor het bedienen van een starre verreiker met hijsfunctie < 10 tm, zal vervolgens in het overzicht “Kwalificaties bediening/gebruik hijs‐ en hefmiddelen conform SSVV Opleidingengids” ook het TCVT W4-07-registraat vereist worden.

Evaluatie pilot hercertificering ABvL/VVL-H en combi ABvL/VVL-H

De verkorte hercertificering ABvL/VVL-H is voor medewerkers die een diploma VVL-H of BvL hebben behaald en die daadwerkelijk hierin ervaring hebben opgedaan.
Deze verkorte opleiding staat naast de bestaande basisopleiding. De focus ligt op praktijkoefeningen en nieuwe ontwikkelingen, waardoor er minder tijd is om de basisstof te herhalen.

In mei is hiervoor een pilot uitgevoerd. De pilot had tot doel te testen in hoeverre het uitvoerbaar was om met ervaren deelnemers een kortere praktijkopleiding te realiseren met maximale leeropbrengst.
De pilot is met de aanwezige opleiders en een aantal toehoorders (PBNA, SIR, SSVV, eX:plain) geëvalueerd. Wat kwam er uit de evaluatie?

 1. Overall werd de pilot werd als zeer positief ervaren met complimenten voor de uitvoering en organisatie van deze pilot.
 2. De lastige praktijkopdracht “het pijpstuk in het frame brengen”, bleek nadat er voorafgaand aan de uitvoering een hijsplan was opgesteld ruim binnen de tijd van 60 minuten uitvoerbaar.
 3. De tijdsduur voor de herhalingsopleiding (twee dagen voor de combi) wordt als positief gezien.
 4. Een korte bespreking van de theoretische onderwerpen waarop minder was gescoord en met gebruikmaking van lesbrieven werd enthousiast ontvangen. Naar aanleiding van het afgenomen theorie-examen werd opgemerkt dat men ervaart dat er weinig acties worden ondernomen op bezwaren over inhoud van vragen uit het theorie-examen. Benadrukt werd dat opleiders juist uitgenodigd worden om op foutieve vragen te reageren omdat dit input geeft voor verbetering van de vragen.
 5. Een aantal opleiders zien nog een knelpunt in de planningsmogelijkheden door de organisatorische scheiding van theorie-examen en praktijkexamen. Met deze opleiders is de WBC nog in overleg.

De waarborgcommissie heeft op 22 juni de pilot voor de verkorte hercertificering geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een verruiming van de termijn om vooraf het theorie-examen te behalen. Vanaf zes maanden voordat het diploma verloopt, is het mogelijk om het theorie-examen af te leggen. Dit biedt opleiders meer mogelijkheden om te sturen in de planning en samenstelling van de groepen.
Zakken voor het theorie-examen impliceert dat je éénmaal het theorie-examen mag herkansen. Als je ook bij de herkansing zakt, betekent dit dat je onvoldoende basiskennis in huis hebt en dat je de normale (basis-)opleiding moet volgen, ook al heb je vijf jaar geleden het diploma behaald.

Omdat theorie-examen en praktijkexamen bij het verkorte herhalingstraject uit elkaar worden getrokken, is het niet langer nodig om beide examens bij een en dezelfde organisatie af te leggen.
Dat maakt het mogelijk om het theorie-examen op een zo’n gunstig mogelijke locatie te doen.

De waarborgcommissie wil benadrukken dat het verkorte herhalingstraject alleen bedoeld is voor medewerkers die daadwerkelijk ervaren zijn in het aanslaan en begeleiden van lasten (met handhijsgereedschappen). Dat wil zeggen dat zij in de afgelopen vijf jaar regelmatig deze werkzaamheden moeten hebben uitgevoerd. Omdat de beschikbare tijd om de praktijkoefeningen uit te voeren beperkt is, lukt dit alleen als je ervaren bent.
Daarnaast zit de opbrengst ook in het leren van elkaars ervaringen. Diplomahouders die het diploma vijf jaar geleden hebben behaald, maar in hun dagelijkse praktijk niet of nauwelijks zijn betrokken bij het aanslaan en begeleiden van lasten, hebben te weinig ervaring om het verkorte traject te volgen. Zij volgen de volledige basisopleiding zoals die in de Specificatiebladen zijn beschreven. Er zijn geen harde criteria aan de hoeveelheid ervaring die is vereist maar de gedachte is dat de kans groot is dat minder ervaren medewerkers niet slagen voor het examen.

Tot 18 april 2022 geldt er een overgangsregeling. Diplomahouders van een VVL-H diploma of BvL van wie het diploma verloopt tussen 18 oktober en 1 januari 2022 krijgen tot 18 april 2022 uitstel om het volledige herhalingsdiploma te behalen. Van de personen die zich aanmelden voor de verkorte hercertificering wordt het diploma VVL-H of BvL met maximaal 6 maanden verlengd.

De volgende documenten zullen per 1 augustus op de website worden gepubliceerd:

 • Specificatieblad ABvL versie 1.3
 • Specificatieblad VVL-H versie 1.6
 • Toetsmatrijs ABvL versie 1.4
 • Toetsmatrijs VVL-H versie 1.4
 • UVE ABvl/VVL-H en combi versie 1.6
 • Uitvoeringsvoorschriften Kwalificatie ABvL_VVL-H en combi her (alleen van toepassing voor verkorte hercertificering) versie 1.0

De ingangsdatum voor de nieuwe documenten is 1 oktober 2021.

De waarborgcommissie is enthousiast over de nieuwe aanpak van de hercertificeringsopleiding. Met ervaren medewerkers kan zo meer diepgang in de leerstof worden bereikt en is er meer tijd voor de praktijk.

Recent Posts
xy-masterclass-homepage