Nieuwsbrief VCA Infra 22 oktober – COVID regeling

Lees hieronder de  COVID regelgevingen welke op 22 oktober gepubliceerd zijn in de nieuwsbrief van VCA Infra.

Invoering mondkapjesplicht tijdens VCA- en SOG-examinering

In navolging van de landelijke regelgeving komen we met een breed gedragen invoering van de mondkapjesplicht.
VCA Infra, Gebruikersgroep VCA en de stichting Examenkamer komen gezamenlijk tot de volgende formulering voor deze mondkapjesplicht. SSVV steunt deze door de partners gezamenlijk voorgestelde koers. Het volgende zal worden opgenomen als aanvulling in de actuele versie van het ‘’Handboek examinering’’:

 1. Iedere examenkandidaat is verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst van de examenlocatie (in welke definitie dan ook denkbaar). Het mondkapje wordt gedragen totdat een kandidaat op zijn examenplaats zit.
 2. Het mondkapje dient kort afgezet te worden om een correcte identiteitscontrole uit te voeren. Ook bij het kort afzetten dienen de juiste hygiënische maatregelen in acht genomen te worden.
 3. Het is toegestaan dat zowel het examencentrum, opleider, of welke partij dan ook het mondkapje verstrekt. Kandidaten mogen hun eigen mondkapje ook gebruiken;
 4. Het dragen van het mondkapje is verplicht wanneer er vrijelijk door de examenlocatie bewogen wordt. Wanneer kandidaten een zittende, statische positie hebben (aan hun (CBT-)examen bezig zijn), mag het mondkapje afgezet worden. Wanneer het examen afgelopen is, dient het mondkapje weer opgezet te worden. Bij het op- en afzetten van het mondkapje dienen de juiste hygiënemaatregelen in acht genomen te worden. Uiteraard is het toegestaan om ook tijdens het examen het mondkapje te dragen;
 5. Ook voor SOG-theorie- en praktijkexamens geldt dezelfde mondkapjesplicht;
 6. Uitgezonderd van de mondkapjesplicht zijn de volgende examens:
  1. SOG-praktijkexamens met maximaal 1 kandidaat in de examenruimte. Hierbij geldt dat er altijd ruime afstand blijft tussen kandidaat en examinator;
  2. SOG-praktijkexamen Aanslaan en begeleiden van lasten
  3. SOG-praktijkexamen Hoogwerker
  4. SOG-praktijkexamen Vorkheftruck
  5. SOG-praktijkexamen Adembescherming
  6. SOG-praktijkexamen Verreiker
  7. Bij alle bovenstaande titels geldt wel dat het mondkapje gedragen dient te worden tot en met de start van het fysieke praktijkexamen. Het is toegestaan om bij deze uitzonderingen alsnog een mondkapje te dragen.
 7. Deze regel geldt ook voor de examenfunctionaris van het examen en de eventueel aanwezige toezichthouder.
 8. Deze mondkapjesplicht treedt per direct en voor onbepaalde tijd in werking. Om die reden vragen wij u dit te communiceren naar klanten/kandidaten. Wij hebben begrip voor het feit dat dit tijd vraagt om te organiseren.

Vanuit SSVV is de examenkamer gevraagd hier middels het regulier toezicht aandacht aan te besteden.

 

Examineren in de herfst/winter met Covid-19

Nu de herfst zijn intrede doet, de blaadjes beginnen te vallen en COVID-19 nog altijd onder ons is, krijgen we vragen rondom het ventileren van examenruimten, het dragen van buitenkleding en het plaatsen van jassen in de examenruimte. Met dit bericht willen wij meedenken, maar doen wij tegelijk een beroep jullie houding en professionaliteit in deze.

Examenruimtes
We zien vaker dat er wordt uitgeweken naar grotere examenlocaties zoals loodsen. Met betrekking tot examineren in een loods het volgende:
Wij horen dat het examineren in een loods, gezien de (staal)constructies en de aanwezigheid van stalen stellingen, veelal internetproblemen oplevert. Met alle gevolgen van dien voor het afleggen van het examen. Dergelijke locaties raden wij dus af.

Ventileren en buitenkleding
Met betrekking tot de kou ten gevolge van ventileren (door bijvoorbeeld open ramen):
Jassen zijn niet gewenst omdat ze alles kunnen verbergen. Dit kan natuurlijk ook in dikke truien en zelfs in een t-shirt of knoop. Het allerbelangrijkste is dat mensen die willen frauderen altijd een mogelijkheid vinden om het te doen.
Daarom is het observeren en daadwerkelijk actie ondernemen als je iets waarneemt van meer belang. Dus als corona in de herfst en winter nu de rillingen veroorzaakt, dan kunnen wij er in deze periode niet op tegen zijn dat mensen zich daarop kleden. Examencentra hebben hier een rol in door de kandidaten te verzoeken zich warmer te kleden zodat de jas nog altijd aan de zijkant van een lokaal geplaatst kan worden.
De examenleider kan de kandidaat vragen de jas bij binnenkomst uit te doen om vast te stellen dat er niets te zien is. Vervolgens mogen de kandidaten de jas alsnog aandoen gedurende het examen indien de temperatuur in de ruimte daar om vraagt.

 

Modules gebruik mondkapjes en basisregels coronavirus

Ex:plain, waar VCA Infra deel van uitmaakt, heeft in samenwerking met Het Rode Kruis twee gratis modules ontwikkeld over het gebruik van mondkapjes en alle overige basisregels die betrekking hebben op het coronavirus.
Deze modules zijn gebaseerd op de richtlijnen vanuit het RIVM.

Beide modules zijn tweevoudig uitgevoerd, namelijk een beknopte (animatie-)versie en een uitgebreide (instructie-)versie.
Deze zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Spaans, Turks en Duits.

Ze zijn te vinden op:

https://corona.explainsafe.nl/nl/modules

Deze instructie kunnen jullie delen in de eigen organisatie.
Mocht de inhoud van deze instructie niet volledig aansluiten op uw eigen organisatie, en u wilt dit wel graag aangepast zien en aanbieden in een eigen huisstijl, neem dan contact met ons op.

 

Verlenging geldigheid rijbewijzen

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de dispensatieregeling vanuit de Rijksoverheid met betrekking tot de geldigheid van rijbewijzen.
De geldigheidsduur van rijbewijzen is nu opnieuw verlengd.

De geldigheidsduur van alle Nederlandse rijbewijzen die in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020 (zijn) verlopen, wordt met negen maanden worden verlengd.

In de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en het CBR staat vermeld dat de dispensatie geldt voor alle EU-rijbewijzen. Wij wijzen u er op dat buitenlandse rijbewijzen niet tot de geldige identiteitsbewijzen behoren voor wat betreft de VCA- en SOG-examinering. Voor de VCA- en SOG-examinering houdt dit in dat de dispensatie alléén geldt voor (verlopen) rijbewijzen, afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie.

Voorbeeld, een kandidaat mag zich bij het examen identificeren met een Nederlands rijbewijs dat is/zal verlopen in de periode 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020. Indien de kandidaat géén rijbewijs kan overleggen of een rijbewijs heeft uit een ander land, dan biedt de regelgeving voldoende alternatieve manieren voor identificatie.

Zie ook:
https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/alle-nederlandse-rijbewijzen-en-code-95-negen-maanden-langer-geldig.htm

Recent Posts
xy-masterclass-homepage